HITOS  Y  MOJONES

mojón fls tubos

* Mojones sin pie de hierro

10*10 H -   50   cm

10*10 H -   70   cm

10*10 H - 100   cm

15*15 H - 120   cm

mojones fls tubos

*Mojones armados con pie de hierro

160 x 30 x 30 cm (opción placa personalizada)

  70 x 13 x 10 cm

  60 x 30 x 20 cm